Termékek Menü

Szent Borbála élete és kultusza

2017. 11. 22. 10:25:51

A 14 segítő szent egyikre

Név jelentése: igazi hazája a mennyben van.

Védőszentje a haldoklóknak, az építőmestereknek, a kőműveseknek, harangöntőknek és a bányászoknak. Segítségül hívják viharok és villámlás idején.

Attribútuma A művészek gyakran ábrázolják Borbálát úgy, hogy a kezében cibóriumot és felette ostyát tart. A képeken és szobrokon karddal vagy toronnyal ábrázolják.

Népszokás Borbála napján vízbe tenni egy cseresznyefa ágat, bevinni a meleg szobába és karácsonyra kivirágzik. Ez a szokás nemcsak Jessze kivirágzott vesszejére emlékeztet, hanem Borbálán keresztül arra is, hogy a mi szívünkben is kivirágzik a szeretet, ha Krisztus benne él. A népi hiedelem szerint a következő év jó termésére utalt.

Borbála tisztelete a 9. század óta Keleten és Nyugaton egyaránt elterjedt.

Magyarországon is nagy tekintélynek örvend Borbála tisztelete, különösen a bányák melletti településeken.

A ,,hirtelen és készületlen halál'' elleni oltalmazónak tekintjük, és kérjük az Urat,

hogy Szent Borbála közbenjárására halálunk előtt részesülhessünk szentségeiben.''

Borbála Krisztus tiszta tükre volt, ezért képes sugározni az örök szentség világosságát.

 

 

Született: Antióchia 3 század?

Meghalt: Nikomédia, 306 k

Ünnepe: December 4.

A 313-as Milánói rendelet előtt élt.

Szt. Borbála legendája a következőkben foglalható össze:

Kis Ázsia tartományának Nikodémia városában élt egy Dioscuros nevű, görög származású nagyon gazdag de pogány ember. Egyetlen gyermeke a rendkívül szépségű és éles eszű Borbála, Ő volt atyjának büszkesége és minden reménye.

Tudományokban jártas mesterekkel taníttatta, hogy tehetségének megfelelő képzésben részesüljön. Dioscuros gyűlölte a keresztényeket. Ezért nagy gondot fordított arra, hogy leánya a keresztényekkel ne érintkezhessen, és tanaikkal meg ne ismerkedjen.

Mikor Borbála már nagyobb lett, Dioscuros egy tornyot építtetett, azt nagy kényelemmel berendeztette, tehát lakásául a tornyot jelölte ki, amely később a börtöne lett. Csak tanítóival és szolgáival érintkezhetett, és a tornyot el nem hagyhatta.

Dioscurosnak leányával nagy tervei voltak. Az volt a szándéka, hogy később férjhez adja egy pogány gazdag úr fiához. Borbála a sok éves magányában Isten kegyelméből mégis módot talált arra, hogy a kereszténységet megismerhesse és megkeresztelkedhessen. Keresztény hitének tanúságaként atyja távollétében börtöne – a torony – falán a két meglévő ablak mellé egy harmadikat is kivágatott a Szentháromság tiszteletére. Krisztus erőt öntött Borbála lelkébe, s hogy ne féljen társnőnek adta mellé Juliannát.

Atyja hosszú távollétéből hazatérve egy előkelő pogány férfival kívánta összeházasítani, amelyet Borbála azzal tagadott meg, hogy bevallotta atyjának, távollétében keresztény és Jézus jegyese lett.

Dioscuros nagy haragra gerjedt és meg akarta ölni leányát, akinek sikerült elmenekülnie. Dioscuros tovább üldözte, és amikor Borbála egy szikla alá ért, az megnyílt előtte és egy barlangban talált menedéket. A kegyetlen apa tovább kerestette leányát egy pásztor árulta el hol rejtőzik, apja elfogta és átadta a városbírónak. Borbála halálának napja előtti éjszaka egy angyal részesítette szentáldozásban. A városbíró a kereszténnyé lett Borbálát szörnyű kínzásoknak vetette alá. Meztelen testét megkorbácsolta, tüzes fáklyával kínozta. A nép borzadva nézte e rettenetes kínzást. Borbála buzgó imában kérte Istent, hogy Ő, aki az eget sűrű felhőkkel képes borítani, fedje be és tegye láthatatlanná a testét, hogy ne legyen gúny és nevetség tárgya a pogányok előtt. A szűz könyörgését Isten meghallgatta és a kínpadon sűrű felhők ereszkedtek alá, védték meztelen testét a kíváncsiak bámészkodó tekintetétől. Amikor Dioscuros látta, lányát maga ment fel a kínpadra és saját kezével fejezte le gyermekét. Ám amikor hazafelé tartott villámcsapás áldozata lett.

Egy jó érzésű ember gondoskodott arról, hogy Borbálát méltón eltemessék Sírja hamarosan csodatévő hellyé változott.

 

Fölséges Isten!

Mennynek és Földnek Ura, ki a világot bölcs szíved szerint igazgatod, nagyságod dicsőítésére és szent neved segítségül hívására gyűltünk össze ez órában.

Hozzád emeljük fel könyörgésünk szavát, midőn nehéz munkánk végzésére szép napod világából a föld mélyébe, a sötétség birodalmába szállunk alá.

Ó, hallgasd meg a mi buzgó imáinkat, jó Istenünk, Atyánk!

Végy körül bennünket gondviselő jóságoddal. Adj erőt és épséget karjainkba, nyújts bátorságot, ha csüggedünk, s hitet, ha félelem rettent bennünket.

Oltalmazz meg minket minden bajtól és veszélytől, viselj gondot otthon családunkra és gyermekeinkre, kiknek jólétéért fáradozunk, hogy munkánk végeztével újra láthassuk őket.

Minket pedig, kik oltalmadba és kegyelmedbe ajánljuk magunkat, vezérelj ó áldások Istene, és hallgasd meg buzgó könyörgésünket.

Ámen.