Termékek Menü

Adatvédelmi szabályzat

Etalon Film Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

I. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Etalon Film Kft. (Székhely: 1023 Budapest, Cirbolya u. 36., Ügyfélszolgálat: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 60/a, Cégjegyzékszám: 01-09-875390, továbbiakban "Társaság") által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és- kezelési politikáját és tájékoztatást nyújtson.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló, az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, a 2008. évi XLVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, valamint a 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.") szóló rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

Jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen Szabályzatban foglaltak irányadók az Etalon Film Kft. által szervezett illetve közreműködésével lebonyolított nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelésre is.

II. Fogalom meghatározások

Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/Ek rendelet hatályon kívül helyezéséről határozza meg részletesen.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

Adatkezelő: Etalon Film Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-875390

Adószám: 13828284-2-41

Székhely: 1023 Budapest, Cirbolya u. 36.,

Ügyfélszolgálat: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 60/a;

Postacím: 1282 Budapest, Pf.: 67.

Elektronikus elérhetőség: etalonkiado@etalonkiado.hu

Honlapjának címe: www.keresztenyfilmek.hu

Adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-95492/2016

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó: az természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Felhasználó (érintett): az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (http://www.keresztenyfilmek.hu) regisztrál.

Nyilvánosságra hozatal:  a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

III. A kezelt személyes adatok köre

1.A Felhasználó döntése alapján megadható adat:

  • Vezeték és keresztnév, Cégnév (opcionális)
  • Szállítási cím
  • Számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől)
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Születési hely és idő (opcionális)

A www.keresztenyfilmek.hu -t meglátogató Felhasználóról a Társaság általános információkat gyűjthet (pl. a Felhasználó által meglátogatott oldalak és megvásárolt termékek, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználó által megrendeléskor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód). Az adatgyűjtés célja, hogy a Társaság elemezni tudja, és ennek alapján fejleszthesse honlapját a látogatói igények, vásárlói szokások szerint.

2. A Társaság weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ az adott oldal lehető legmagasabb színvonalú működésének biztosítása érdekében.  A visszaélések elkerülése végett, ahol ez szükséges a Társaság jelszavas megerősítést kér. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a Felhasználó számítógépen és csak a honlap látogatásakor kerülnek át a Társaság szerverére. A cookie-t a Felhasználó megtekintheti és kitörölheti a számítógépéről, ill. beállíthatja a böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. További információkat talál az egyes webböngészők súgójában.

3. A weboldal működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Társaság rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Társaság fér hozzá.

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

1. Az adatkezelésre a www.keresztenyfilmek.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

2. A Társaság adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A Hatóság által jóváhagyott adatkezelések a következők:

Adatkezelés megnevezése

Nyilvántartási szám

" hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Vevők és érdeklődők rendszeres tájékoztatása."

NAIH-95491/2016.

" webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése -

http://www.keresztenyfilmek.hu/ 1026 Budapest, Endrődi S. utca 60/a -. Webáruház

üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. megrendelés teljesítése,

kényelmes vevőbarát szolgáltatás nyújtása adattovábbítás."

NAIH-95492/2016.

 

3. Az adatkezelés célja a www.keresztenyfilmek.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A szolgáltatások igénybe vételéhez szükségesen megadandó Személyes adatok köre a III. pontban található. Ezen adatokat a Társaság használja:

a)  a Felhasználó megrendelésének teljesítése, és a rendeléssel kapcsolatos információkkal való ellátás

b) A Felhasználó hozzájárulása esetén hírlevélben rendszeresen tájékoztatást kap a Társaság aktuális ajánlatainkról, kedvezményeiről. A hírlevél küldése történhet sms-ben, e-mail-ben vagy postai úton. A hírlevelek küldése lemondható e-mailben (kereskedelem@etalonkiado.hu), vagy a hírlevélben megtalálható leiratkozó linken, vagy honlapunk főoldalán a hírlevél fel- és leiratkozás részben.

4. A Társaság a III./2. pontban felsorolt adatokat elsősorban technikai okok miatt rögzíti, mivel azok a honlap működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése. A honlapon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal a Társaság nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) a Társaság felhasználói adatokat nem továbbít.

5. A Társaság a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6. A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

V. Az adatkezelés elvei

1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

4. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VI. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

1. Az Etalon Film Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

2. A Társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és a jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:

a. az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat; illetőleg

b. a megrendelések teljesítésének érdekében bizonyos személyes adatok (név, telefonszám, szállítási cím) átadásra kerülnek a csomagok szállításáért felelős partnereknek (futárszolgálat esetén: DPD Hungária Kft., székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B., Magyar Posta Zrt., székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.). A Partnerek az adatvédelmi előírások tiszteletben tartása mellett a fent említett személyes adatokat kizárólag a cél érdekében használják, a cél teljesülését követően kötelesek azonnal törölni, harmadik félnek tovább nem adják.

c.) Nyereményjátékra történő jelentkezés esetén az Etalon Film Kft. – az érintett előzetes hozzájárulása esetén – az egyes nyereményjátékok során megadott személyes adatokat a játékszervezésben résztvevő partner részére kiadja.

3. A Társaság bizonyos esetekben hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

4. A Társaság rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7. Az Etalon Film Kft., mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

8. Az Etalon Film Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

10. A Társaság, mint Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha

- annak kezelése jogellenes;

- a Felhasználó Személyes adatának törlését kéri;

- a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

11. Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

12. A kezelt személyes adat helyesbítésről, a zárolásról, ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VII. Az adatkezelés időtartama

1. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

2. A Felhasználó által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek a Társaság, mint adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.

2. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

IX. Adatfeldolgozás

Az Etalon Film Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

X. Adattovábbítás lehetősége

1. A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.

2. Amennyiben a Társaság a  www.keresztenyfilmek.hu/ oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.

3. A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

XI. Az adatkezelési szabályzat módosítása

Az Etalon Film Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

XII. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az kereskedelem@etalonkiado.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Társaság csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldték.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak a Társaság által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre a Társaság a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők a Társaság munkatársait is a kereskedelem@etalonkiado.hu e-mail címen.