Termékek Menü

Katolikus Egyházi Ünnepek - December

Advent második vasárnapja

„Készítsétek az Úr útját!” 

Az adventi időszak újabb hetébe lépünk, készülünk Jézus Krisztus születésére, a karácsony ünnepére és meggyújtjuk a második gyertyát, ami a reményt jelképezi. Színe a lila.

 

… A második is fényre lobban,
jelzi, angyal szállt a földre:
– Éljetek méltóbban, jobban,
s várjatok az újszülöttre!

Lelketeket készítsétek, 
– a világ újjá születhet.
Szóljon szívből belső ének,
– nyissátok meg szeretetnek!

Legyen bennünk könyörület,
új megváltónk, mikor várjuk.
A világ is szebbnek tűnhet,
ha utunkat eképp járjuk.

Találd meg a belső békét,
s majd, ha utad tisztán járod,
élvezheted eredményét,
egy csendes, békés világot…

(Aranyosi Ervin – Advent második gyertya)

 


Szent Borbála ünnepe

 

A 14 segítő szent egyike.

Név jelentése: igazi hazája a mennyben van.

Védőszentje a haldoklóknak, az építőmestereknek, a kőműveseknek, harangöntőknek és a bányászoknak. Segítségül hívják viharok és villámlás idején.

Attribútuma A művészek gyakran ábrázolják Borbálát úgy, hogy a kezében cibóriumot és felette ostyát tart. A képeken és szobrokon karddal vagy toronnyal ábrázolják.

Népszokás Borbála napján vízbe tenni egy cseresznyefa ágat, bevinni a meleg szobába és karácsonyra kivirágzik. Ez a szokás nemcsak Jessze kivirágzott vesszejére emlékeztet, hanem Borbálán keresztül arra is, hogy a mi szívünkben is kivirágzik a szeretet, ha Krisztus benne él. A népi hiedelem szerint a következő év jó termésére utalt.

 

Borbála tisztelete a 9. század óta Keleten és Nyugaton egyaránt elterjedt.

Magyarországon is nagy tekintélynek örvend Borbála tisztelete, különösen a bányák melletti településeken.

A ,,hirtelen és készületlen halál'' elleni oltalmazónak tekintjük, és kérjük az Urat, hogy Szent Borbála közbenjárására halálunk előtt részesülhessünk szentségeiben.''

Borbála Krisztus tiszta tükre volt, ezért képes sugározni az örök szentség világosságát.

 

Született: Antióchia 3 század?

Meghalt: Nikomédia, 306 k


Szent Miklós püspök

Szent Miklós az adakozó életminőség megtestesítője, sokan a népszerű Mikulás alakjával azonosítják. (Patara, Kis-Ázsia, 245. – Myra, 343. )

Gazdag család gyermekeként született, de egy járvány miatt korán árvaságra jutott. Vagyonával együtt nagybátyjához a város kolostorába került. Iskoláit befejezvén a papi hivatást választotta, 52 évig volt püspök. Egyszerű és alázatos módon élt, minden erejét és vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította. Élete példázza, hogy ki kell tágítani a szívünket, hogy legyen benne hely Istennek, a hitnek és embertársainknak. Volt, hogy szembeszállva az egyházzal éhínség idején az emberek étkezésére fordította az egyház vagyonát. 

Számos legenda maradt fenn alakjáról, az egyik szerint a kolostor szomszédságában élő elszegényedett nemesember lányainak beszélgetéseit meghallotta, akik azon tanakodtak, hogy a család segítése miatt egyikük eladja magát rabszolgának. Ekkor Miklós püspök visszasietett a templomba és egy marék arannyal töltött keszkenőt hozott, amit bedobott a lányos ház ablakán. Majd egy év múlva ismét így tett, ekkor a lányok a zajra kisiettek és egy piros ruhás öregembert láttak elmenni. A harmadik évben a jótevő ismét eljött, de a hideg miatt az ablak zárva volt és fel kellett másznia a ház tetejére, és onnan, a kéményen át dobta be az aranyat. A legkisebb lány a harisnyáját éppen ott szárította, így az arany pont abba esett bele. A titokra hamarosan fény derült, mert az ajándékozott aranyok között megtaláltak egy olyan aranyat, amit korábban egy kereskedő Miklós püspöknek ajándékozott.

A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de végül kiszabadult és hosszú, békés öregkort ért meg.  

Szent Miklós tetteinek lényege a titokban és önzetlenül végrehajtott cselekedet, ő volt a Mikulás-figura atyja, akinek nevében szerte a világon megajándékozzák a gyermekeket. A december 6-i ajándékozás szokása csak a 19. század közepén érkezett Magyarországra.


A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 

Ezen a napon ünnepeljük, hogy Mária életének első pillanatától kezdve mentes az áteredő bűntől.

A szeplőtelen fogantatás hittétele szerint Szűz Mária már édesanyja, Szent Anna méhében szeplőtelenül, az eredendő bűn nélkül fogant. 

A szeplőtelen fogantatás dogmáját Boldog IX. Piusz hirdette ki 1854. december 8-án, és 3 évvel később megáldotta és felszentelte a szeplőtelen fogantatás szobrát a római Piazza di Spagnán.

„Kinyilvánítjuk és megerősítjük és isteni kinyilatkoztatásnak tekintjük azt a tanítást, miszerint a Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme folytán, az emberiség Megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemei erejében, sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől.”

 


Advent harmadik vasárnapja

Gaudete (Örvendjetek!) 

Az örömvasárnapon, az Úr eljövetelének közelségét ünnepljük, már csak egy vasárnap választ el Karácsonytól. Az olvasmányok arra buzdítanak, hogy mindenki rátaláljon az örömre. „Örüljetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom, örüljetek” Az Úr közel van!” (Szent Pál apostol). Az Istenben való öröm mélyen gyökerezik, az Isten szeretetére alapozott életvitel és az ebből fakadó szabadság. Ahogy Szent Pál mondja „emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki.” Az örömünnep már elővezeti a Karácsony tiszta örömét és békéjét, amikor a legszegényebb, legszerencsétlenebb embereket is megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság.

A hagyomány szerint ezen a napon mutatják be a közösségnek az elsőáldozásra készülőket, akik szeretteik és a többi hívő előtt megígérik, hogy komolyan készülnek az elsőáldozásra.

A harmadik héten felgyullad a harmadik gyertya lángja is, melynek színe a rózsaszín, az örömöt szimbolizálja. 


Szállást keres a Szent Család

Közös családi imára és a családok közös imájára ad lehetőséget. A magyar nép körében legjobban elterjedt ádventi ájtatosság. December 15-én este kezdődik. Minden kilenc család közösséget alkot, s esténként más és más családhoz viszik a templomban előzetesen megáldott Szent Család-képet vagy szobrát, s előtte imádkoznak. A képet váró család a képet hozó családdal közös imát tart. Az egyes családok tagjai a reájuk eső napon meggyónnak-megáldoznak, vagy pedig a bokrok a befejező napon, december 23-án közösen végzik szentáldozásukat. Ha templomban végezik az imát, nem szervezünk bokrot, hanem minden résztvevő család megáldatja a Szent Család képét, s otthon helyezi a házi oltárkára, a végén szintén közös áldozással fejezik be az ájtatosságot a közösen mondott szentmisén.

Kezdőének: Dallam: ("Ébredj ember...")

Szállást keres a Szent Család.
De senki sincs, ki helyet ád.
Nincsen, aki befogadja. Őt,
ki égnek s földnek ura.

Ó, Szent Család, vedd oltalmadba a keresztény családokat, s ápold bennük a családi élet erényeit: Jézus, Mária, József!- Könyörögjetek érettünk! Közös családi imánkat a születendő Megváltó bőséges áldással és örömmel jutalmazza!


Advent negyedik vasárnapja

Advent IV vasárnapjával magunk mögött hagyjuk az adventi szent időt, véget ér a karácsonyt megelőző készülődési időszak. A küszöbön álló karácsonyi ünnepkör előtt számba vehetjük a megtett lelki utat, ugyanakkor lehetőségünk van kijavítani a készülődés folyamán előfordult mulasztásainkat. Ebben segítenek a szentmise olvasmányai. Az Ó-szövetségi olvasmányban a Kr.e VIII században, Izaiás próféta ajkán Isten arra buzdította Ácház királyt, hogy kérjen jelet, hogy ez által megerősödjön a bizalma. Annak ellenére, hogy Ácház visszautasította ezt a lehetőséget, Isten mégis jelet ígért: „Ime a szűz fogan, fiút szül és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent: velünk az Isten.”

Az evangéliumban már a beteljesülés tárul elénk. Szent Máté evangélista miközben Jézus születésének körülményeiről ír, a Szűzanya kiemelkedő érdemei mellett, szent József szerepéről is szól. Az Úr Jézus történelmi születésénél Isten olyan személyek közreműködésére épített, akik szeretetből készek voltak áldozatot vállalni és ehhez személyes terveiket is feláldozták.


Karácsony

Urunk születése

Karácsony az egyik legnagyobb keresztény ünnep, amikor Isten Fiának, Jézus Krisztus földi  születésének napjára emlékezünk.

 

A Megváltó születésnapját a niceai zsinat (325) határozata alapján emléknappá nyilvánították, amely egyben az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe is.

Keresztény és nem-keresztény emberek is ünnepet ülnek ekkor, az emberi szeretet ünnepén. Az esemény fénypontja a karácsonyi misén való részvétel. Eredetileg a pápa kiváltsága volt, de a 12. századtól minden pap bemutathatja a három misét. December 24-ét követően éjfélkor éjféli mise az Ige örök születését ünnepli. Karácsony második szentmiséje a pásztorok miséje, ami a pásztorok emlékét őrzi, akik Jézus születésének örömhírére a betlehemi jászolhoz siettek. Az ünnepi szentmise az ember kegyelmi újjászületését ünnepli.  A karácsonyhoz számos hagyomány kötődik (böjtölés, betlehemezés, ostyahordás, aprószentek-hordás, szálláskeresés, szentcsalád-járás,…). A néphit szerint a karácsonykor született gyermeknek szép, boldog élete lesz.

Napjainkban a karácsonyozáshoz egészen más szokások kötődnek, mint pl. karácsonyfa állítás, ajándékozás, karácsonyi zene, szaloncukor készítés, ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés.


Szent István első vértanú

„Látom a megnyílt eget és az Emberfiát, amint ott áll az Isten jobbján!'' ApCsel 7, 56

Jézus születését az egyház liturgiája nyolc napon keresztül ünnepli, karácsony másnapján azonban a liturgia fehér színe pirosra változik: a vér és a szenvedés színére. Az első keresztény vértanúra emlékezünk karácsony másnapján. Szent István diákonust, Szent Lukács örökítette meg az Egyház számára az Apostolok Cselekedeteiben (6,1-8,2). E két fejezetben Lukács nem annyira a vértanúságot hangsúlyozta, mint inkább azt az üdvtörténeti fordulatot, amelynek dátuma István halálának napja.

István a hét diákonus egyike. Lukács kiemeli Istvánt: ”ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit'' mint igazi keresztényt. Isten nagyobb mértékben tette őt kegyelme eszközévé, mint a másik hatot, ezért művelt csodákat és jeleket a nép körében. Emellett a bölcsesség ajándékából is bőségesebben részesült, ennek köszönhetően hirdette oly nagy erővel Isten igéjét.

Kérünk, Istenünk, add, hogy követhessük azt, akit tisztelünk, és megtanuljuk ellenségeinket is szeretni, mert Szent István diákonus vértanúságát ünnepeljük, aki a gyilkosaiért is tudott imádkozni!


Szent János apostol és evangélista

A negyedik evangéliumban csak úgy szerepel, mint ,,a tanítvány, akit Jézus szeretett'', s ez olyan jelző, amelyet a tanítványok közül senki más nem visel.

Az Úr tanítványai köréből János kiemelkedő személyiség: Péter után ő a legfontosabb az apostolkollégiumban. Az apostolok közül csak Szent Pál fogható hozzá fogékonyság és a teológiai gondolkodás mélysége tekintetében.

A négy evangélista közül az ő szimbóluma a sas, melynek szárnyalása, magas röpte és napra figyelő tekintete jól kifejezi János sajátságait. János áll a legközelebb az Üdvözítő szívéhez, mert az utolsó vacsorán nem Péter, nem is Jakab, hanem ő hajthatta a fejét Jézus keblére. És húsvét vasárnapjának reggelén, amikor Mária Magdolna futva hozta a hírt, hogy üres az Úr sírja, Péterrel együtt futásnak eredt, látni a mondottakat, s ő, a fiatalabb ért oda elsőnek. János valóban fiatal volt, ha meggondoljuk, hogy az evangéliumot 90-100 között írja, Krisztus nyilvános működése pedig 28-30 közé esett. János volt az apostolkollégiumban a Benjamin, akit az Úr a legjobban szeretett. Élete utolsó időszakáról sajnos keveset beszélnek a hagyomány azonban azt mondja, hogy János Efezusban munkálkodott mikor már nagyon öreg volt, egyre csak ezt ismételgette: ,,Gyermekeim, szeressétek egymást!'' Aki ezt teszi-biztosította tanítványait -, megtette, amit tennie kellett.

Halála közeledtével az oltár mellett ásatta meg a sírját. Leszállt a sírgödörbe, imádságra tárta a karját. Ekkor vakító fény villant, s mire a körülállók újra láthattak, a szent teste eltűnt a szemek elől.


Aprószentek

 

Azok a gyermekek viselik ezt a kedves nevet, akiket Jézus, a prófétai ígéreteket beteljesítő Messiás király miatt öletett meg Heródes, azt gondolván, hogy így megmentheti királyságát, és dinasztiát alapíthat a zsidók országában. ,,Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, s Betlehemben és környékén minden fiúgyermeket megöletett két éves korig, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően'' (Mt 2,13-16).

Hányan lehettek ezek az ártatlan megölt kisdedek? A tudósok úgy vélik, hogy mintegy 20-30 gyermekről lehetett szó. Az Egyház vértanúként tiszteli ezeket az apró szenteket, akik szóval még nem tudtak vallomást tenni Krisztusról, a vérük hullásával azonban tanúsították, hogy Ő az, akiről a próféták jövendöltek, a Király, aki vasvesszővel fogja kormányozni a népeket.

Ünnepüket a római egyház a 4. század óta december 28-án, a Karácsony közvetlen közelében üli.

Istenünk, a te Szent Fiad eljövetelét az Aprószentek nem szavukkal, hanem halálukkal hirdették; kérünk, segíts minket, hogy a hitet, amit nyelvünkkel vallunk, a tetteink is hirdessék!


Szentcsalád vasárnapja

A pásztorok gyorsan útra keltek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Gyermeket. (Lk 2,16) A XIX. században vezették be Szent Család ünnepét, melyet 1969-ben a karácsony után eső vasárnapra helyeztek át. E napon az Egyház szeretettel szemléli a betlehemi barlangban a Szent Család tagjait, s a keresztény családokat oltalmukba ajánlja.

Részlet XIII. Leó pápa enciklikájából: "Az irgalmas Isten, amikor elhatározta, hogy az ember megújításának régóta várt művét véghez viszi, ennek rendjét úgy intézte, hogy már a kezdet kezdetén fölmutassa a világnak a Szent Család képét, melyben minden ember a szentség és az erények példáját szemlélhesse. Mielőtt minden népek előtt fölragyogott volna teljes fényével, ebben a családban rejtőzködött Krisztus, az Igazság Napja. Az isteni Gondviselés úgy rendezte a dolgokat, hogy minden keresztény, bármilyen helyen és állásban, bármilyen erény gyakorlására törekszik, okot, meghívást, mintát kaphasson, ha a Szent Családra tekint."

Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk: gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak.

Jézus, Mária, József- Könyörögjetek a magyar családokért!

<< NOVEMBERJANUÁR >>